Työvoima- ja Elinkeinokeskuksen merkintöjä varten:

YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT


YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO

1 § OSAKASKUNNAN NIMI, KOTIPAIKKA JA OSAKASKUNTAAN KUULUVA ALUE

Osakaskunnan nimi on _______________yhteisen kalaveden osakaskunta ja kotipaikka on _____kunta.

Osakaskuntaan kuuluu yhteinen alue R:No 876:_____ eli seuraavat, oheiseen karttaliitteeseen merkityt alueet: _____________________________sekä muut pienemmät karttaliitteessä rajatulla alueella olevat vesialueet.


2 § TOIMITSIJAN TOIMIAIKA

 Osakaskunta valitsee  toimitsijan ja hänelle varamiehen. Toimitsijoiden toimikausi on 4 vuotta.


3  § OSAKASKUNNAN NIMENKIRJOITTAJAT

Osakaskunnan nimen kirjoittaa toimitsija yksin tai hänen ollessa estynyt toimitsijan varamies yksin.


4 § OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään neljän (4) vuoden välein huhtikuun loppuun mennessä. Osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle toimitsija. Jollei toimitsija kutsu koolle osakaskunnan varsinaista kokousta tai muuta kokousta, joka kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan on pidettävä määrättynä aikana, osakkaalla on oikeus toimittaa kutsu osakaskunnan kustannuksella.

Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite tehtävä kirjallisena toimitsijalle tammikuun loppuun mennessä

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1) Esitetään toimitsijan kertomus neljän vuoden toiminnasta sekä tilit ja toiminantarkastajien lausunto tilien ja hallinnon hoidosta;
2) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä toimitsijalle ja vastuullisille toimihenkilöille;
3) Määrätään toimitsijan, toiminnantarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot, matkakustannusten korvaukset ja päivärahat kuluvalle vuodelle;
4) Hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvalle neljän (4) vuoden toimintakaudelle;
5) Hyväksytään tulo- ja menoarvio tulevalle neljän (4) vuoden tilikaudelle;
6) Valitaan toimitsija erovuorossa olevan tilalle seuraavalle neljälle kalenterivuodelle ja hänelle henkilökohtainen varamies:
7) Valitaan kaksi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt (toiminnantarkastajat) tarkastamaan neljän (4) vuoden toimintakauden hallintoa ja tilejä;
8) Valitaan osakaskunnan kokousedustaja ja hänelle varamies kokouksiin kuluvana vuonna;
9)  Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
10)  Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat


5 § OSAKKAILTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN PERUSTEET

Osakaskunnan kokous voi tarvittaessa yhteisen alueen käyttöä tai hoitoa taikka tarpeellisia menoja varten määrätä osakkaiden suoritettavaksi maksuja, joiden suuruus määräytyy osakkaan omistusosuuden mukaan.


6 § OSAKASKUNNAN HALLINNON JA VARAINHOIDON TARKISTUS

Osakaskunnan tilit, selostus toiminnasta, osakaskunnan kokouksen ja hoitokunnan pöytäkirjat  ja muut tarvittavat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajille ennen tammikuun loppua. Toiminnantarkastajien on annettava kertomuksensa hallinnon ja tilien tarkastuksesta hoitokunnalle helmikuun loppuun mennessä.


7 § OSAKASKUNNAN TILIKAUSI

Osakaskunnan toiminta- ja tilikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Toimitsijan on laadittava tilinpäätös tammikuun loppuun mennessä.


8 § OSAKASKUNNAN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Osakaskunnan kokous kutsutaan koolle kirjeitse ja tarvittaessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Jos kaksi tai useammat omistavat osakaskiinteistön yhteisesti, saadaan kutsukirje sen osalta toimittaa yhdelle yhteisomistajista. Kutsukirje on kuitenkin lähetettävä kaikille niille yhteisomistajille, jotka lähettämistä pyytävät ja ilmoittavat tätä varten osoitteensa.

Kutsu on asianmukaisesti toimitettu, kun edellä tarkoitetut kirjeet on postitettu ja ilmoitus julkaistu vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka ja siellä ratkaistavat asiat sekä milloin ja missä kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävänä.

Osakaskunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä:

1)   Kokouksen aika ja paikka
2)   Miten kokous on kutsuttu koolle
3)   Kokouksessa hyväksytty äänestysluettelo
4) Kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt ehdotukset, tapahtuneet äänestykset sekä  kokouksen päätökset.

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat.

Tarkistettu pöytäkirja on pidettävä nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa alkaen 14 päivää kokouksesta ja pidettävä nähtävänä, kunnes 60 päivää on kulunut kokouksesta.

Yksittäiset päätökset toimitetaan kirjeitse asianosaisille ja niille joiden etua asia saattaa koskea. Muut tiedonannot kuulutetaan osakkaille paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoittamalla niistä kirjekortilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite on tiedossa. (Osoitteen katsotaan olevan tiedossa, mikäli osakas pyydettäessä on ilmoittanut osoitteensa toimitsijalle. Osakkaan tulee todistettavasti ilmoittaa osoitteenmuutoksesta toimitsijalle.)Osakaskunnan kokouksen puolesta


____________________________
puheenjohtaja


____________________________    ______________________________

Liitteet:
sääntöjä käsitelleen osakaskunnan kokouksen pöytäkirjanote
todistukset siitä että kanteita ja muistutuksia ei ole vireillä
kiinteistörekisterikartta