Työvoima- ja Elinkeinokeskuksen merkintöjä varten:

YHTEISEN KALAVEDEN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT


YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO

1 § OSAKASKUNNAN NIMI, KOTIPAIKKA JA OSAKASKUNTAAN KUULUVA ALUE

Osakaskunnan nimi on _______________yhteisen kalaveden osakaskunta ja kotipaikka on _____kunta.

Osakaskuntaan kuuluu yhteinen alue R:No 876:_____ eli seuraavat, oheiseen karttaliitteeseen merkityt alueet: _____________________________sekä muut pienemmät karttaliitteessä rajatulla alueella olevat vesialueet.


2 § HOITOKUNNAN KOKOONPANO JA TOIMIAIKA

 Osakaskunta valitsee  hoitokunnan, johon kuuluu 6 jäsentä ja heille kullekin varamiehen. Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensi kerran valituista jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jäljelle jääneet jäsenet. Sen jälkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, että puolet jäsenistä on valitsemisjärjestyksessä kunakin vuonna erovuorossa.


3  § OSAKASKUNNAN NIMENKIRJOITTAJAT

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä saman hoitokunnan jäsenen kanssa.


4 § OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunta. Jollei hoitokunta kutsu koolle osakaskunnan varsinaista kokousta tai muuta kokousta, joka kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan on pidettävä määrättynä aikana, osakkaalla on oikeus toimittaa kutsu osakaskunnan kustannuksella.

Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite tehtävä kirjallisena hoitokunnalle tammikuun loppuun mennessä

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1) Esitetään hoitokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajien lausunto tilien ja hallinnon hoidosta;
2) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille;
3) Määrätään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot, matkakustannusten korvaukset ja päivärahat kuluvalle vuodelle;
4) Hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle;
5) Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle;
6) Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavalle kahdelle kalenterivuodelle _____3______ jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varamies:
7) Valitaan kaksi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt (toiminnantarkastajat) tarkastamaan toimintavuoden hallintoa ja tilejä;
8) Valitaan osakaskunnan kokousedustaja ja hänelle varamies kokouksiin kuluvana vuonna;
9)  Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista
10)  Käsitellään muut kokouksessa esille tulevat asiat


5 § OSAKKAILTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN PERUSTEET

Osakaskunnan kokous voi tarvittaessa yhteisen alueen käyttöä tai hoitoa taikka tarpeellisia menoja varten määrätä osakkaiden suoritettavaksi maksuja, joiden suuruus määräytyy osakkaan omistusosuuden mukaan.


6 § OSAKASKUNNAN HALLINNON JA VARAINHOIDON TARKISTUS

Osakaskunnan tilit, selostus toiminnasta, osakaskunnan kokouksen ja hoitokunnan pöytäkirjat  ja muut tarvittavat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajille ennen tammikuun loppua. Toiminnantarkastajien on annettava kertomuksensa hallinnon ja tilien tarkastuksesta hoitokunnalle helmikuun loppuun mennessä.


7 § OSAKASKUNNAN TILIKAUSI

Osakaskunnan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hoitokunnan on laadittava tilinpäätös tammikuun loppuun mennessä.


8 § OSAKASKUNNAN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Osakaskunnan kokous kutsutaan koolle kuuluttamalla kokouksesta paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoittamalla siitä kirjekortilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite on tiedossa. (Osoitteen katsotaan olevan tiedossa, mikäli osakas pyydettäessä on ilmoittanut osoitteensa hoitokunnalle ja pyytänyt kokouskutsun toimittamista. Osakkaan tulee todistettavasti ilmoittaa osoitteenmuutoksesta hoitokunnalle.)

Jos kaksi tai useammat omistavat osakaskiinteistön yhteisesti, saadaan kutsukirje sen osalta toimittaa yhdelle yhteisomistajista. Kutsukirje on kuitenkin lähetettävä kaikille niille yhteisomistajille, jotka lähettämistä pyytävät ja ilmoittavat tätä varten osoitteensa.

Kutsu on asianmukaisesti toimitettu, kun edellä tarkoitetut kirjeet on postitettu ja ilmoitus julkaistu vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka ja siellä ratkaistavat asiat sekä milloin ja missä kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävänä.

Osakaskunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä:

1)   Kokouksen aika ja paikka
2)   Miten kokous on kutsuttu koolle
3)   Kokouksessa hyväksytty äänestysluettelo
4)   Kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt ehdotukset, tapahtuneet äänestykset sekä  kokouksen päätökset.

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat.

Tarkistettu pöytäkirja on pidettävä nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa alkaen 14 päivää kokouksesta ja pidettävä nähtävänä, kunnes 60 päivää on kulunut kokouksesta.

Yksittäiset päätökset toimitetaan kirjeitse asianosaisille ja niille joiden etua asia saattaa koskea. Muut tiedonannot kuulutetaan osakkaille paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoittamalla niistä kirjekortilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite on tiedossa. (Osoitteen katsotaan olevan tiedossa, mikäli osakas pyydettäessä on ilmoittanut osoitteensa hoitokunnalle. Osakkaan tulee todistettavasti ilmoittaa osoitteenmuutoksesta hoitokunnalle.)


9 § MUUT OSAKASKUNNAN  ASIOIDEN HOITOA VARTEN TARPEELLISET SEIKAT

Oikeus kalaveden käyttöön määräytyy pyydysyksikköjen perusteella siten, että kalavedessä käytettyjen pyydysyksiköiden kokonaismäärä on enintään _______ pyydysyksikköä. Eri pyydyksiä kohti lasketaan pyydysten yksikköarvot seuraavasti:

Nuotta                                                     30 yksikköä
Katiska                                                      1 yksikköä
Pitkäsiima (100 koukkua)                           1 yksikköä
Rysä alle 1,5m                                            1 yksikköä
Rysä ja paunetti yli 1,5m                             3 yksikköä
Verkko pituus 30m /syvyys 1,8m ja alle      1 yksikköä
Verkko pituus yli 30m /syvyys yli1,8m        2 yksikköä
10 kpl isku- ja syöttikoukkuja                    1 yksikköä
10 kpl rapumertoja                                    1 yksikköä

Satunnaisesti käytettävien pyydysten ja pyyntivälineiden, jolla on kalaveden tuoton talteenoton kannalta vähäinen merkitys (esim. uistin), yksiköinnistä tehdään päätös tarvittaessa.

1) Osakkaiden kesken jaetaan _____ pyydysyksikköä.
2) Osakkaiden pyydysyksiköt jaetaan vuosikokouksen päätösten mukaisesti.
3) Kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvien kotitarve ja virkistyskalastusta varten varataan ____ pyydysyksikköä.
4) Ammattimaisesti harjoitettavaa kalastusta, pienosakkaiden lisäyksiköiksi ja muita erikoislupia varten varataan _____ pyydysyksikköä.
Yhteisen alueen kalastusoikeus tai osa siitä voidaan antaa vuokralle. Erikseen voidaan vuokrata pyyntipaikka, määrätyn kalalajin tai ravun pyyntioikeus, määrätynlaisen pyydyksen käyttöoikeus taikka järjestää kalastus yhteiseksi hyväksi.Osakaskunnan kokouksen puolesta


____________________________
puheenjohtaja


____________________________    ______________________________

Liitteet:
sääntöjä käsitelleen osakaskunnan kokouksen pöytäkirjanote
todistukset siitä että kanteita ja muistutuksia ei ole vireillä
kiinteistörekisterikartta